RinkebyMoské, beskrivning enligt Johan Celsing Arkitektkontor AB

Rinkeby

Stadsdelen Rinkeby ärbelägen nordväst om Stockholms innerstad. Stadsdelen, som i hög grad befolkas av invandrare, uppfördes inom det så kallade Miljonprogrammet omkring året1970. För närvarande pågår ett stort upprustningsarbete i stadsdelen. Arbetet som initierats av Stockholms stad innebär bland annat att existerande gator som varit planskilda från gångtrafik nu kommer att byggas om så att stadsdelen blir trevligare och tryggare. Utmed Rinkeby alle där Moskén kommer att byggas kommer ytterligare butiker och bostadshus att byggas.

 

Moskéns arkitekt

Moskéns arkitekt Professor Johan Celsing är en av Sveriges mest meriterade arkitekter. Han har ritat offentliga byggnader för Nobelstiftelsen (Nobel Forum) och för universiteten i Stockholm, Lund och Uppsala. Han har tjänat som slottsarkitekt d.v.s. varit ansvarig för de arkitektoniska arbetena vid det Kungliga slottet i Stockholm. Celsing är professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och är vidare ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademien. Celsing är också ledamot vid Kungliga akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Han har föreläst på universitet och institutioner i Europa, Latinamerika, USA och Mellanöstern. Hans arbeten har ställts ut och publicerats i ett stort antal länder internationellt. Arbetet med Rinkeby Moské grundas på ett intresse för byggnader i den muslimska världen. Professor Celsing har gjort omfattande studieresor i Nordafrika, Mellanöstern, Turkiet och Östafrika.

 

Celsing ritar förutom byggnader också möbler både specialritade för offentliga miljöer men också standardmöbler för möbelindustrin.

Johan Celsing arkitektur präglas av värdighet och en omsorg om detaljer som är unik i Skandinavien. Samtidigt har hans arkitektur en robust karaktär där hållbara material används. Detta innebär att materail som kan åldras vackert detaljeras för att ge byggnaden en lång livslängd som därmed går utöver det som är efterfrågas för dagen.

 

Referenslokaler

I det följande redovisas foton från några byggnader som ritats av Professor Johan Celsing. Dessa är Nobelstiftelsens byggnad Nobel Forum vid Karolinska institutet, det Kungliga Slottet i Stockholm samt byggnader på Millesgården och i Årsta. Av bilderna kan man

utläsa vilken materialbearbetning och vilken formvärld som kan komma ifråga för Moskén i Rinkeby.

 

Moskéns placering

Platsen för den nya moskén i Rinkeby är framträdande och upphöjd på ett sätt som är mycket passande för en offentlig byggnad. Byggnaden placeras i det läge där det till nyligen låg en byggnad som uppförts för Stockholms stads stadsdelsnämnd i Rinkeby. Läget är vid hörnet av Rinkeby allé och Hjulstavägen/Kvarnbyvägen. Terrängens nivåskillnader innebär att Moskén är högt belägen och väl synlig på långt avstånd vid allén.

Moskén framträder också tydligt i omgivningen då den till skillnad från all omgivande bebyggelse riktar sig mot quibla. Alla omgivande hus är parallella med det rätvinkliga gatusystemet i Rinkeby. Detta faktum är en mycket stark markering av byggnadens betydelse i staden och liknar det sätt på vilket äldre monumentala byggnader markerar sig. ( Jmf Stadshuset, kyrkor i Gamla stan, Stadsbiblioteket vid Sveavägen m.fl.)

 

Mosképlatsen

Väster om Moskén finns en stor öppen plats som ordnas som en stenlagd torgbildning där bedjande kan samlas före och efter bön. Platsens storlek innebär att mycket stora grupper kan samlas här i samband med stora högtider eller efter fredagsbönen.

Mosképlatsen stenläggs med stora massiva granitskivor i två kulörer. Stenytornas läggning riktas mot quibla så att den kan fungera som linjering för bedjande som eventuellt inte ryms i moskén. På mosképlatsen utför 3 stycken kvadratiska bänkarrangemang av samma sten som på marken. Dessa blir inbjudande sittplatser för de som vistas på platsen. I bänkgruppernas mitt planteras träd som ger växtlighet på den hårdgjorda platsen. ( Mosképlatsen ligger på stadens mark men avtal har ingåtts med staden som innebär att Moskén huvudman ordnar markens behandling och växtlighet.

 

Moskéns profana lokaler i Gatuplanet

Utmed gatorna i hörnet av Rinkeby allé och Kvarnbyvägen ligger lokaler som kompletterar Moskén.

Här finns Restaurang, Butiker, Konferenslokaler, Bokhandel/Bibliotek och Gym. Genom att trottoaren vidgats utmed Rinkeby allé kan restaurangen få en uteservering under trädet där den generösa huvudtrappan leder upp till Mosképlatsen. Lokalerna i gatuplanet har invändiga trappor och hiss upp till Moskén och även upp i byggnaden som rymmer kontor och undervisningslokaler.

 

Moskéns lokaler och arkitektur

Moskén rymmer cirka 1500 bedjande Moskéns exteriör har ljusa tegelfasader som vid mark och entréer artikuleras med glaserat tegel som både i kulör och plastik bearbetar byggnadens volym. Moskéns hela byggnadsvolym är riktad mot quibla och markerar på så sätt byggnadens särart i den rätvinkliga omgivningen. Den kompakta byggnadskroppen kröns med ett stort antal kupoler som kläs med kopparplåt. Dessa kupoler ger bönehallen ett rikt artikulerat ljus som förs från kupolerna ner i bönehallens olika delar. Moskéns material kommer att bearbetas med en hantverksmässig omsorg som kommer att ge byggnaden än ovanligt gedigen och konstnärligt nyanserad karaktär. Materialen av tegel, glaserat tegel, trä och stål och kopparplåt kommer med tiden att få en patina som visar att generationer av muslimer i Stockholm brukat byggnaden under lång tid. Särskild omsorg kommer att ägnas dagsljuset som når byggnaden via kupolerna. Vidare kommer stora resurser att läggas på Moskéns koloristiska aspekter och hur dessa utförs bl.a. i de glaserade teglet. Allmänt kan sägas att nivån och kvaliteten på Moskéns material och arkitektur kan förväntas göra den bekant långt utöver och bortom det lokala sammanhanget i västra Stockholm.

 

I interiören har Moskén tre våningsplan.

– Dessa är entréplanet med separata entréer för män och kvinnor samt garderob, tvagningsrum samt wc för män. Vid Bönehallen finns en Djanaza.

– På andra våningen finns kvinnornas garderob, tvagningsrum och wc. På detta plan finns också Imamens kontor, övernattningsrum samt ytterligare kontorslokaler.

– På översta våningen finns kvinnornas läktare. Kvinnornas läktare överst i moskén upptar cirka halva byggnadens yta men är belägen så att man här överblickar hela byggnadens utsträckning. Detta plan sägas vara moskéns mest utvecklade rum då dess sidor följer Moskéns alla ytterväggar. På det översta planet får man också full kontakt med det skimrande ljusinfallet från kupolerna i taket. På översta våningen finns också ett café med plats för medföljande barn.

 

Byggnad för Kontor och Undervisning

Norr om Moskén, vid fastighetens tomtgräns uppförs en byggnad i fyra våningar ovan Moskeplatsen. Byggnaden som är mycket flexibel rymmer lokaler för kontor i de två nedre våningarna och ovan dessa två våningar av klassrum. Klassrummen och även kontoren är generella och flexibla vilket innebär att t.ex. klassrummen med hjälp av vikvägarna kan variera mellan riktigt stora salar och små grupprum. Denna byggnad når och kan nås från lokalerna i Gatuplanen då de är förenade av trappor och hissar.

 

Minaret

Vid trappan upp till Mosképlatsen uppför en minaret med murar av tegel. Minareten innehåller en trappa som innebär att minareten då och då kan öppnas så att besökare kan gå upp trapporna i minareten för att se utsikten.

Areor (BTA) m2

Moské 1560
Restaurant/Butiker/
Konferens/Bibliotek 1670
Byggnad för kontor
och utbildning 930
Teknikutrymmen i källare 620

Total area 4780 m2